לע”נ משה נח בן שלמה הכהן ז”ל

לע”נ אברהם בן אשר ז”ל

Tomorrow in רחובות at 8 pm their will אי”ה  be a special שיעור dealing with ענינא דיומא – various פורים related שאלות in חושן משפט (and yes — it will include, but will not be limited to, the well known רמ”א about damages that occur in a drunken state on פורים.)

Follow Dew of Your Youth on Social Media!
Liked it? Take a second to support DewofyourYouth on Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.