שיעור חושן משפט Choshen Mishpat Shiur

לע”נ משה נח בן שלמה הכהן ז”ל לע”נ אברהם בן אשר ז”ל Tomorrow in רחובות at 8 pm their will אי”ה  be a special שיעור dealing with ענינא דיומא – various פורים related שאלות in חושן משפט (and yes — it will include, but will not be limited to, the well known רמ”א about damages that occur in a drunken state on פורים.)

Topics for Next חושן משפט שיעור

The recap of the last two שיעורים  will come soon. For next week’s שיעור  we will finish off לא תחמוד/ לא תתאוה in סימן שנ”ט. Then we will אי”ה start תקנת השוק in סימן שנ”ו.

Recap of Last Shiur – אין שליחות לדבר עבירה

This is a recap of the last shiur We discussed various cases where ראובן is conned into stealing for שמעון. Are there grounds for holding שמעון responsible? Do we say אין שליח לדבר עבירה when the שליח is unaware that he is being sent to do an עבירה? We discussed the מחלוקת between רש”י and תוספות: who both hold that in such a case the…