בשבח והודיה לה’ יתברך שמחים אנו להודיע על הולדת בן במזל טוב! שימחעס ביי אלעס! יה”ר שנזכה להכניסו לבריתו של א”א בזמנו ולגדלו לתוחומ”ט בדרך ישראל סבא

Sorry for the delays – all postings will be further delayed until after the bris.

מזל טוב! מזל טוב!

Follow Dew of Your Youth on Social Media!
Liked it? Take a second to support DewofyourYouth on Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.