רשימות מסכת כתובות א

Personal notes for Meseches Kesubos. Mostly posted for WP search accessibility. Feel free to comment.  תקנה דרבנן שלא יקיימנה ויהיה כל ימיו באיסור טענת נסחפה שדהו אין אונס בגיטין כל המקדש. כל המקדש אשה על דעת שהנהיגו חכמי ישראל בישראל הוא מקדשה שיהיו קיימין קידושין לפי דברי חכמים ויהיו בטילים לפי דברי חכמים על ידי גיטין שהכשירו חכמים:   ואפקעוה רבנן לקידושין. כשיבא גט כזה אחריהם: רש”י יל”ע…

Throwing Meat to Dogs

In last week’s Parsha, the Torah tells us that one shouldn’t eat an animal that has been killed (by means other than kosher slaughtering). You shall be holy people to Me: you must not eat flesh torn by beasts in the field; you shall cast it to the dogs. Exodus 23:30 (Translation from Sefaria) The simple understanding of most Rishonim is that the part about…

The Way of the Nazir

During the Aseres Yemei Teshuva this year, Rabbi Haber Shlit”a advised me to read the writings of Rav Tzaddok HaCohen, particularly Takanas HaShovin. Generally speaking, I read the Hasidic mystics the way the Rivash advises one read the Kabbalists – even if it’s from a known Mekubal – it’s still only a maybe. As I read through it, some of his ideas stuck, some of them…

Extending Google Sheets : Update

I’ve been sick with really bad strep throat since Shabbos and haven’t really been able to do much – but I have been able to make lots of progress on my Google Sheets app. Now I can pick my pace – it will make a schedule for me and sync it with my Google calendar. Cool beans! I hope to explain in detail when I’m…

Extending Google Sheets With JavaScript: Part II

Hi guys! I’m still working on putting together the whole tutorial with the learning scheduler – but it’s proving to be a task to explain all the steps. I have to do this in my spare time, and I also need to actually make progress in learning Nazir. But I’d like to share what’s been done so far. In the meantime, I did about half the project…

Extending Google Sheets With JavaScript: Part I

I do not hate Google Sheets. Perhaps you have used it before. It’s rather similar to Microsoft Excel – except that I do not hate it – I hate Excel 🙂 One of the features of Google is that, besides the robust set of formulas it comes with, with a little JavaScript, you can really extend it to be like your own app. You can…

דער פאלטאווער עילוי

Rabbi Yoel Shurin – the Poltava Illui – was a talmid of the Netziv and the Rosh Yeshiva of yeshivas Ohr Torah. I found this article about the Poltaver Illui in the Yiddishe Licht. And here in the publication Beis Yaakov. Also, a קשה he asked in בבא קמא is brought in אבן האזל. Some historical documentation here, here and here. I have previously posted about…

Misplaced Loyalties: Part IV

Correction: Previously, I had written that the Ohr HaChaim was a 15th Century commentator. He is a seventeenth century commentator. (I subtracted instead of added to the 1600s.) Let’s examine some of the more salient points of the Ramban we mentioned in the last post here. The Ramban claims that the verse in Deuteronomy 17:11 about not straying from the words of the Sages, implies…